תקנון שימוש

1200x500_fish.jpg

תקנון שימוש במכשיר המושכר על ידי חברת WEMAKEIT 

אנו מברכים אותך על השימוש במכשיר האייפד/ מיני אייפד  (להלן "המכשיר"), אשר הועמד לרשותך על ידי חברת  Ltd.  Wemakeit (להלן: "החברה").  תקנון זה קובע את תנאי השימוש במכשיר. התקנון מנוסח בלשון זכר לנוחיות בלבד, אך מכוון לנשים ולגברים כאחד:

 1. כללי

1.1.  כל שימוש במכשיר כפוף לאמור בתקנון זה להלן. 

1.2.  כל משתמש במכשיר מתחייב לקרוא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה, והוא מאשר בזאת כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה לבין המשתמש במכשיר.  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "שימוש" בתקנון זה משמעותו כל שימוש, גלישה, שימוש באפליקציות, הצעת  רכישה, רישום לרכישה, רכישה, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת"Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה, צפייה בתכנים כלשהם, שליחת וקבלת מיילים, שליחת וקבלת הודעות, וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית או פאסיבית במכשיר ובתכניו. 

1.3.  הנך מתחייב להודיע לכל משתמש כי עליו לקרוא את פרטי התקנון בטרם יעשה שימוש במכשיר, ו/או להדריך ולהסביר לכל משתמש את ההגבלות החלות עליו מכוח תקנון זה.

1.4.  החברה היא הבעלים של המכשיר, והיא עלת הזכויות באפליקציות הייעודיות, שאינן שייכות לצדדים שלישיים, המותקנות על המכשיר. פרטי הקשר של החברה הם: 

1.4.1.     שם החברה:      WeMakeit Ltd.

1.4.2.     כתובת למשלוח דואר: יהושע בן נון 10 הוד השרון. 

1.4.3.     דואר אלקטרוני:   support@wemakeit.co.il

1.4.4.     טלפקס : +97239754455

1.5.  החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וכל שימוש במכשיר מהווה הסכמה לתנאי התקנון התקף מעת לעת, אשר ניתן לקריאה באמצעות המכשיר בטרם ביצוע כל שימו. 

1.6.  רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה. בכל מקרה של סתירה בין פרסום אחר לבין תקנון זה, תגברנה הוראות התקנון.            

 1. מטרת הפעילות באמצעות המכשיר

2.1.  המכשיר נועד לשמש לכל אחד מהשימושים הבאים, בכפוף ליכולת הטכנולוגית הקיימת בו: מחשב טאבלט, מכשיר לגלישה באינטרנט ולקריאת מיילים מאתרי אינטרנט בהם ניתן שירות דואר אלקטרוני, שירות מקוון אינטראקטיבי המופעל על ידי החברה ברשת האינטרנט, ומיועד לאפשר למשתמשים להיחשף לתכנים המועברים באמצעות האינטנרט, ולבעלי עסקים לפרסם את מוצריהם או השירותים שהם נותנים למשתמשים, ולאפשר לרכוש את המוצרים או השירותים באמצעות המכשיר. 

2.2.  כל עסקה במוצרים הנרכשים באמצעות המכשיר הינה עסקה ישירה בין המשתמש לספק השירות או המוכר. מובהר כי אין בחברה, במכשיר, בכל אפליקציה של החברה, ובכל תוכן אחר או תכנה אחרת שבניהול החברה משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם, ובכל מקרה אין לחברה  שום קשר או אחריות לכל עסקה או פעולה שמבצע המשתמש או לכל עניין שהסתמך עליו עקב הפרסומים או המידע שהגיע לידיו באמצעות המכשיר.        

 1. המשתמשים באתר ו/במוצרי החברה

3.1.  כל אדם, אשר ברשותו תיבת דואר אלקטרוני פעילה ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף שיאושר ע"י חברת סליקה הקשורה בהסכם עם החברה, או ששילם עבור רכישת קוד הפעלה של המכשיר מראש, יהא רשאי לעשות שימוש במכשיר בהתאם לתנאי ההתקשרות עם החברה.

3.2.  על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לכל אדם ו/או קבוצת אנשים את השימוש  במכשיר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.            

 1. תהליך ביצוע שימוש במכשיר

4.1.  תהליך השימוש במכשיר יבוצע על פי הוראות היצרן, וכפוף לתקנון זה.

4.2.  על המשתמש למלא "פרטים אישיים של המשתמש", לרבות פרטי כרטיס אשראי או קוד הפעלה ולאחר מכן לאשר הסכמה לאמור בתקנון זה.  

4.3.  בסיום הפעולה הנ"ל, תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת  הרישום.  

 1. עלות השימוש בשירות

5.1.  עלות השימוש הינה בהתאם למצוין באתר החברה בכתובת: www.wemakeit.co.il, או כל סכום אחר עליו הוסכם עמך בכתב בעת שכירת המכשיר. החברה רשאית לשנות מעת לעת את עלות השימוש, ללא פרסום מראש.  

 1.  Money Back Policy

6.1.  החברה תאפשר החזר כספי מלא לפני מועד תחילת ההשכרה מכל סיבה שהיא.

6.2.  במידה ותתקבל תלונה מוצדקת כנגד שירותי ספק הסלולר עמו קשורה החברה בהסכם פעילות, יתאפשר ביטול החיבור הסלולארי וזיכוי מלא על ימי ההשכרה הנותרים עד מועד סיום השכירות. במקרה של שכירות בישראל, הזיכוי יתבצע החל מהמועד בו יוחזר המכשיר לחברה. במקרה של שכירות מחוץ לישראל, הזיכוי יתבצע רק לאחר שיוחזר המכשיר לישראל, החל מהמועד בו דווחה לחברה התלונה המוצדקת כאמור.

6.3.  כל בקשות ביטול והחזר חייבות להתבצע על ידי בעל כרטיס האשראי בלבד, בכתב, בפקס או בדואר אלקטרוני. על מנת לקבל החזר יש לקבל את אישור החברה בפקס או בדואר אלקטרוני חוזר. ללא אישור החברה, לא יבוצע כל החזר כספי.

6.4.  בכל בעיה או תקלה יש ליצור קשר עם החברה לפני הצגת בקשת ההחזר. במידה ולא יתאפשר מתן פתרון לסיבת הביטול, תועבר לחברת האשראי בקשת לביטול העסקה ו/או להחזר כספי בהתאם למועד החזרת המכשיר.

6.5.  את הבקשה יש לשלוח במייל לכתובת: support@wemakeit.co.il               לפקס מס': 97297437984+.      

 1. אחריות המשתמש לתקינות המכשיר

7.1.   המשתמש במכשיר מתחייב לעשות במכשיר שימוש סביר וזהיר (כמנהג בעלים), לשמור עליו  ועל רכיביו מכל פגיעה ו/או נזק ולהחזיר את המכשיר ואת רכיביו השונים לאחר השימוש כשהם תקינים, כפי שקיבלם לידיו.

7.2.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי יחוייב על ידי החברה בגין כל נזק או קלקול אשר יגרם למכשיר או רכיביו. רכיבי המכשיר לצורך סעיף  זה הינם מגן מסך המודבק על המסך, כיסוי, מטען לקיר, מטען לרכב, תיק נשיאה, כרטיס סים, כבלי USB, וכן כל רכיב נוסף שיסופק על ידי החברה.  

7.3.  להלן טבלה המפרטת את החיובים בהם תחוייב במקרה של נזק למכשיר ולרכיביו (במקרה של אי החזרת המכשיר תחוייב בעלות הציוד כולו – כל פריט שיוחזר יקוזז מהעלות הכוללת של הערכה):

 

 1. החזרת המכשיר שלא במועד שנקבע מראש:

8.1.  בגין כל איחור בהחזרת המכשיר לחברה, ביחס למועד שנקבע בתנאי ההשכרה, תחוייב בעלויות נוספות בגין אי-החזרה במועד, כדלקמן:

8.1.1.     עד 60 דקות – ללא תשלום.

8.1.2.     בין 60 דקות ועד 24 שעות - חיוב של יום השכרה נוסף.

8.2.  בגין כל 24 שעות - חיוב של יום השכרה נוסף.

8.3.  חיובים אלו הינם בנוסף לכל חיוב, במידה ויחול, בגין השימוש הרגיל על פי הסכם ההתקשרות, וכן בגין כל נזק או אבדן.

 1. סודיות ופרטיות

9.1.  לא חלה עליך חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה. 

9.2.  החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו במכשיר לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, למעט לצורך מתן השירותים למשתמש, שיפור השירות הניתן ללקוחות החברה, או על פי הוראות כל דין. מובהר כי כל פרט מזהה שיכניס משתמש במסגרת השימוש במכשיר באפליקציות של צד שלישי, כולל דפדפנים ואתרים, אינם בשליטת החברה, ואין לחברה כל אחריות במידה והם יגיעו לידי צדדים שלישיים.

9.3.  מבלי  לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המוסר פרטים ברשת האינטרנט, עושה זאת על אחריותו בלבד. 

9.4.   החברה  לא תשא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים. 

9.5.  המשתמש מצהיר כי ברור לו שבסביבת אינטרנט, יש אמצעים לצדדים שלישיים לקבל מידע המועבר באמצעות הרשת, גם אם המשתמש לא היה מעוניין בכך, וכי מטעם זה אין לחברה כל אפשרות להבטיח כי מידע כאמור לא יעבור, ועל כן היא תהא פטורה מכל אחריות כלפי המשתמש. 

9.6.  מובהר, כי ביצוע רישום באתר החברה על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

9.7.  אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: support@wemakeit.co.il, או שימוש באופציית ההסרה המשולבת בהודעת הפרסום. באחריותך לוודא כי כתובתך הוסרה, ובמידה ותמשיך לקבל הודעות, הנך מתבקש לשלוח הודעת מייל מפורטת לכתובת הנ"ל.

9.8.  מפעילי האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות cookies. 

 1. העדר אחריות

10.1.   החברה לא תהא צד להתקשרות כלשהי שיעשה המשתמש  במכשיר לאתרים שונים אליהם יגלוש או במסגרת גלישה לאתרים או שימוש באפליקציות, והיא לא תישא בכל אחריות כל שהיא הנובעת מחשיפה של תכנים לא מתאימים למשתמשים לרבות לא למשתמשים מתחת גיל 18. האמור בסעיף זה חל גם במידה והגלישה נעשית באמצעות אפליקציות שפיתחה החברה או תומכת בהם.

10.2.    החברה ו/או האתרים המופעלים על ידיה אינה אחראית באופן ישיר ו/או עקיף, למוצרים הנרכשים באמצעות השירות ו/או במוצר הנשכר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תהא אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של המפרסמים, קביעת המחירים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיוצ"ב.

10.3.   החברה שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות המכשיר או כל אפליקציה המותקנת עליו בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם. 

10.4.   החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות באופן ישיר או עקיף  לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם המכשיר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות המכשיר או כל אפליקציה שבו, באופן זמני או קבוע.

10.5.   מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) דרכו ניתן לקבל מידע מצד שלישי, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו ישיר או עקיף  לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני. 

10.6.   כל שמירה של מידע כלשהו על גבי בסיס הנתונים של המכשיר (או זיכרון המכשיר) הינה באחריות המשתמש בלבד. החברה תהיה רשאית להחזיר את המכשיר למצב ברירת המחדל שלו בכל עת, והיא מבהירה כי תעשה כך לצורכי תחזוקה וביטחון מידע באופן שוטף, ומבלי להודיע על כך למשתמשים מראש. החזרת המכשיר למצב ברירת המחדל תביא למחיקת כל המידע שהוכנס למכשיר על ידי המשתמש.

10.7.   המשתמש מוזהר בזאת שלא להכניס סיסמאות לאפליקציות השונות, או לצלם או לשמור תמונות,  באופן שהן תשארנה נגישות למשתמשים אחרים להם יושכר המכשיר בעתיד. ככל שהמשתמש אינו בטוח בשיטת תפעול שתמנע הישארותו של מידע כאמור, הוא מתבקש שלא להכניסו מראש. החברה מבהירה כי לא תהיה אחראית לשום נזק שייגרם למשתמש במידה ומאן דהו יעשה שימוש בסיסמאות או מידע אישי שלו, וכן בכל תוכן שישאיר המשתמש במכשיר.

10.8.   במידה והמשתמש יעשה שימוש בתכנת הניווט – מובהר כי השימוש הינו בגדר סיוע לניווט בלבד, ואין למשתמש להסתמך על הנתונים שתציג התוכנה, לרבות לא נתוני הכבישים, מכמונות מהירות, כתובות ועוד. כל שימוש כאמור הינו באחריות בלעדית של המשתמש, כאילו רכש את תכנת הניווט בעצמו מספק התוכנה. 

10.9.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב לגרום לכך שאף משתמש במכשיר לא ישאיר, בעת החזרת המכשיר, תמונות פרטיות על בזיכרון המכשיר או בכל ספריית תמונות המקושרת למכשיר או שניתן להגיע אליה מהמכשיר. 

 1. שימוש בלתי מורשה

11.1.    אין לעשות שימוש בלתי מורשה במכשיר ובאפליקציות המותקנות עליו, ולרבות נאסר על כל משתמש במכשיר, במפורש, למחוק כל מידע או אפליקציה ו/או לערוך כל שינוי בהגדרות המכשיר. 

11.2.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת המכשיר בכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools. 

11.3.    אין לעשות שימוש בלוגו של החברה או בכל אפליקציה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של החברה, העומדים בפני עצמם או המגולמים באפליקציות המותקנות במכשיר, ללא אישור החברה מראש ובכתב.            

 1. זכויות יוצרים וסימני מסחר

12.1.   כל המותקן במכשיר, הוא רכושה הבלעדי של החברה או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של תכני המכשיר או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה היא אסורה בהחלט. 

12.2.   כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים. 

12.3.   מכשיר זה והאפליקציות המותקנות עליו, כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, ומידע תכני אחר. 

12.4.   החברה  הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן המותקן במכשיר, בדרך הצגת האפליקציות, באפיון הגרפי,  וחל איסור מפורש על המשתמש לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן כאמור, במלואו או בחלקו. 

12.5.   זכויות הקניין הרוחני שייכות לחברה כאמור, גם אם אין סימן מיוחד המעיד על כך במכשיר או באיזה מהתכנים, ומצב זה מובהר למשתמש במפורש.         

 

 

 1. הצטרפות לחבילת WEMAKEIT - תנאי השימוש

13.1.   במסגרת הפעלת המכשיר, הינך רשאי לעשות שימוש בגלישה סלולארית, באמצעות כרטיס סים המותקן במכשיר.

13.2.   חל עליך אישור מפורש להוציא את כרטיס הסים מהמכשיר, להעבירו למכשיר אחר או לעשות בו שימוש שלא באמצעות המכשיר. כן חל עליך איסור להתקין במכשיר כרטיס סים אחר. במידה ותעשה איזו מהפעולות הנ"ל תחוייב בתשלום חד פעמי של 5,000 ₪, שכן מדובר בהפרה יסודית של תנאי ההתקשרות בינינו.

13.3.   אנא וודא שמכשירך הטלפון הסלולרי אשר את פרטיו מסרת בעת שכירת המכשיר, יהא פתוח לקבלת התראות על מנת שנוכל לעדכן אותך בניצולת החבילה. מובהר עם זאת כי גם בהעדר קבלת התראות במכשירך, כל סיבה שהיא, יחייבו אותך תנאי השירות ומחיריהם, כפי שיהיו בפועל בזמן קבלת השירות בפועל, ועליך להתעדכן בתעריפים הרלוונטיים באתר האינטרנט שלנו או במוקד השירות הטלפוני.

13.4.   במידה ותבקש להחליף את מספר הטלפון הסלולארי לאחר שכירת המכשיר – באחריותך ליצור קשר באמצעות סמס הכולל את מספר ההזמנה שלך + שם פרטי ומשפחה אותם ציינת בעת שכירת המכשיר, וזאת על מנת שנעדכן את המספר אליו נוכל לשלוח התראות – אם לא קיבלת אישור חוזר, הודעתך לא הגיעה ליעדה, והשינוי לא בוצע. במקרה כזה באחריותך לוודא ביצוע השינוי.

13.5.   במהלך תקופת החבילה או ההטבה שרכשת עבור גלישה בחו"ל, תוכל ליהנות מגלישה ברשתות נבחרות בכל אחת מהמדינות הנכללות בחבילה . שים-לב, כי גלישה ברשתות אחרות במדינות אלו לא תתאפשר, וכן לא תתאפשר גלישה באותן רשתות במדינות אחרות מהמדינות עליהן חלה החבילה, כפי שהוגדר בעת רכישתה (סים הגלישה שבו מצויד המכשיר אינו מיועד לשימוש גם במדינות שאינן מדינת היעד אליה נרשמת בעת הזמנת המכשיר. עם זאת, בשל מגבלות טכנולוגיות, אין לחברה יכול לשלוט על גבולות השימוש, ועל כן מובהר כי השימוש במדינה/מדינות שאינן מדינות היעד יחויב בתשלום נוסף, שבסבירות גבוהה יהיה גבוה בשיעור ניכר. על כן החברה מפצירה בך להימנע משימוש במכשיר במדינות אלו ככל שברצונך להימנע מחיובים גבוהים כאמור). 

13.6.   לאור האמור אנו ממליצים לנהוג לפי הכללים הבאים:

13.6.1.       אם תעבור לרשת סלולרית במדינה שאיננה מדינת היעד שעבורה רכשת חבילה – כבה את המכשיר. תוכל להפעיל אותו שוב בעת החזרה לתחומי הקליטה של הרשת במדינה עבורה הזמנת את החבילה. 

13.6.2.       אם תקבל התראה כי הרשת שהנך גולש בה אינה כלולה בחבילת הגלישה – כבה מיידית את המכשיר. תוכל להשתמש בו לאחר מכן בעת החזרה לתחומי הקליטה של הרשת עבורה הזמנת את החבילה. 

13.6.3.       מובהר בזאת כי בזמן טיסה, המכשיר עלול להתחבר לרשתות שונות, בעיקר בשלבי הנחיתה וההמראה, אך לא רק. לפיכך הנך מתבקש להעביר המכשיר למצב טיסה או לסגור אותו לחלוטין, על מנת למנוע התחברות לרשת שאינה במסגרת החבילה או שאינה בתחום מדינת היעד. כל חיוב בגין צריכת גלישה סלולארית יחול עליך, והעלויות עלויות להיות גבוהות.

13.6.4.       מובהר כי החבילות לגלישה בחו"ל ניתנות בכפוף לתנאים ולכיסוי הסלולארי המוצעים על-ידי מפעילי הרשתות בחו"ל, כאשר החברה אינה יכולה להתחייב לטיב הגלישה ולכיסוי הגיאוגרפי שלה, ואלו הינם באחריותך בלבד.

13.6.5.       חבילות הגלישה מוגדרות בהתאם לתאריכים עבורם הזמנת את השירות. אם ברצונך להאריך את השירות – תוכל לעשות זאת בקלות. אנא צור קשר באמצעות פניה במייל support@wemakeit.co.il. במידה ולא קיבלת אישור – סימן שבקשתך לא נקלטה, ולא בוצע השינוי המבוקש.

13.6.6.       נפח גלישה שלא ינוצל בתקופת החבילה, לרבות כל תקופה מוארכת – לא יישמר ולא יתקבל כל החזר כספי בגינו.

 1. הדין החל ומקום השיפוט

14.1.   הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

14.2.   בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו או המרכז בלבד הסמכות הבלעדית לדון בתביעה

 

 

Money Back Policy

 1. החברה תאפשר החזר כספי מלא לפני מועד תחילת ההשכרה מכל סיבה שהיא.
 2. במידה ותתקבל תלונה מוצדקת כנגד שירותי ספק הסלולר עמו קשורה החברה בהסכם פעילות, יתאפשר ביטול החיבור הסלולארי וזיכוי מלא על ימי ההשכרה הנותרים עד מועד סיום השכירות. במקרה של שכירות בישראל, הזיכוי יתבצע החל מהמועד בו יוחזר המכשיר לחברה. במקרה של שכירות מחוץ לישראל, הזיכוי יתבצע רק לאחר שיוחזר המכשיר לישראל, החל מהמועד בו דווחה לחברה התלונה המוצדקת כאמור.
 3. כל בקשות ביטול והחזר חייבות להתבצע על ידי בעל כרטיס האשראי בלבד, בכתב, בפקס או בדואר אלקטרוני. על מנת לקבל החזר יש לקבל את אישור החברה בפקס או בדואר אלקטרוני חוזר. ללא אישור החברה, לא יבוצע כל החזר כספי.
 4. יש ליצור קשר עם החברה לפני הצגת בקשת ההחזר. במידה ולא יתאפשר מתן פתרון לסיבת הביטול, תועבר לחברת האשראי בקשת לביטול העסקה ו/או להחזר כספי בהתאם למועד החזרת המכשיר.

את הבקשה יש לשלוח במייל לכתובת: support@wemakeit.co.il

לפקס מס': 97297437984+.

 

 

סודיות ופרטיות

 1. לא חלה עליך חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה באתר עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה. 
 2. החברה לא תעביר פרטים של משתמש כלשהו במכשיר לצד שלישי, ללא אישורו של אותו משתמש מראש ובכתב, למעט לצורך מתן השירותים למשתמש, שיפור השירות הניתן ללקוחות החברה, או על פי הוראות כל דין. מובהר כי כל פרט מזהה שיכניס משתמש במסגרת השימוש במכשיר באפליקציות של צד שלישי, כולל דפדפנים ואתרים, אינם בשליטת החברה, ואין לחברה כל אחריות במידה והם יגיעו לידי צדדים שלישיים.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המוסר פרטים ברשת האינטרנט, עושה זאת על אחריותו בלבד. 
 4. החברה  לא תשא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים. 
 5. המשתמש מצהיר כי ברור לו שבסביבת אינטרנט, יש אמצעים לצדדים שלישיים לקבל מידע המועבר באמצעות הרשת, גם אם המשתמש לא היה מעוניין בכך, וכי מטעם זה אין לחברה כל אפשרות להבטיח כי מידע כאמור לא יעבור, ועל כן היא תהא פטורה מכל אחריות כלפי המשתמש. 
 6. מובהר, כי ביצוע רישום באתר החברה על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב, ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 
 7. אתה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת הודעה ל: support@wemakeit.co.il, או שימוש באופציית ההסרה המשולבת בהודעת הפרסום. באחריותך לוודא כי כתובתך הוסרה, ובמידה ותמשיך לקבל הודעות, הנך מתבקש לשלוח הודעת מייל מפורטת לכתובת הנ"ל.
 8. מפעילי האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות cookies. 

 

 

(Rider)

כתב שירות כיסוי ביטוחי לאייפד

האייפד שנמסר לשירותך הוא המכשיר הטוב ביותר שמשרת את לקוחותינו בנאמנות, עלותו כולל הציוד הנלווה היא כ 3500 ש"ח (לשוכרים באירופה סכום השווה ל 800 יורו ). אנו רוכשים את המכשירים והציוד הנלווה  הטובים ביותר על מנת להימנע מתקלות ולשרת אותך בצורה מיטבית

הציוד המושכר - האייפד מצויד במטעני חשמל , בתיק נשיאה שמגן עליו , בכיסוי מתאים ובמגן ששומר על המסך בפני שריטות. 

חשובה לנו תשומת הלב שלך בשמירה על המכשיר 

אנו מאפשרים ללקוחותינו לרכוש כתב שירות " כיסוי ביטוחי " שמטרתו הורדת ההשתתפות העצמית במקרה של נזק כתוצאה מגנבה . 

להלן פירוט הכיסוי הכלול בכתב השירות :

כתב שירות כיסוי ביטוחי (להלן ביטוח) – לשוכר נתונה בזאת האופציה לרכוש כתב שירות – כיסוי כנגד גניבה בלבד של מכשיר ה Ipad 

הביטוח אינו מכסה מקרה של נזק ל  Ipad

תמורת כתב השירות (להלן  הביטוח) ישלם השוכר 5 ש"ח כולל מע"מ ( לשוכרים באירופה סכום 1 יורו כולל מע"מ )לכל יום החל מיום קבלת המכשיר ועד להשבתו. במקרה של אבדן עקב גניבה בלבד, ולאחר שהשוכר יעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר, יעמוד סכום התשלום שיחויב הלקוח בגין אבדן המכשיר על הסך של 1600 ש"ח בתוספת מע"מ ( לשוכרים באירופה 350 יורו כולל מע"מ. 

השתתפות עצמית במקרה של גניבת אייפד

(בגין אבדן המכשיר עקב גניבה  IPAD על הסך של 1600ש"ח בתוספת מע"מ בלבד ( לשוכרים באירופה סכום השווה ל 350 יורו כולל מע"מ

התנאים המצטברים המחייבים בגינם תוקטן ההשתתפות העצמית 

 1.  על הלקוח להמציא אישור משטרה בדבר הגשת תלונה על גניבת המכשיר, ולהודיע לנו לא יאוחר מ 12 שעות מקרות האירוע
 2.  הלקוח יוכיח כי המכשיר נגנב, מידע סביר על כך שהמכשיר לא נגנב ימנע את החלת סעיף הקטנת השתתפות עצמית והתשלום על הנזק יהיה מלא .
 3.  הלקוח לא התרשל בשמירה על המכשיר [לעניין זה לדוגמא, השארת המכשיר ברכב מהווה התרשלות של הלקוח, ולא תזכה בהפחתת סכום הפיצוי מצד הלקוח במקרה של גניבה]; 
 4.  התשלום עבור כתב השירות -כיסוי ביטוחי בסך 5 ₪ כולל מע"מ ליום ( לשוכרים באירופה 1 יורו כולל מע"מ )ישולם החל מיום העמדת המכשיר לרשות הלקוח ועד להשבתו או עד להוכחת אבדנו עקב גניבה בלבד. מובהר כי בכל מקרה בו הלקוח לא יעמוד בכל התנאים הנ"ל, או לחילופין יתברר כי הציג מצג שווא לגבי מי מהם, תהא החברה  רשאית לחייב את הלקוח בהפרש שבין הסך שחייבה בהתחשב בביטוח, לבין סכום הנזק בפועל.

 

 

Map to WEMAKEIT

Map to WEMAKEIT