סודיות ופרטיות

1200x500_fish.jpg

 

 1. מדיניות איסוף הנתונים על ידי וימייקיט

  1. אנחנו, בחברת וימייקיט, מאמינים שעל לקוחותינו להיות מודעים למידע אשר אנו אוספים במסגרת השימוש במכשירים ובשירותים שהחברה מעמידה ללקוחותיה.
  2. איסוף המידע הינו חלק בלתי נפרד ממערך התפעול והבקרה של המוצרים והשירותים שאנו מספקים, ואיננו יכולים להעמיד שירותים אלו או לספק המכשירים מבלי לאסוף את המידע ולעשות בו שימוש כמוסבר להלן. ככל שאינך מסכים לאיסוף המידע על ידינו, לא נוכל לצערנו לספק לך את השירותים, ואתה מתבקש להמנע מצריכת השירותים או עשיית שימוש במוצרים שאנו מספקים.
  3. ההוראות הכלולות במדיניות איסוף הנתונים שלנו, מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש בשירותים או במוצרים שלנו. אנו שומרים על זכותנו לשנות מעת לעת את ההוראות, וככל שנבצע שינוי מהותי, יהא על הלקוח לאשר את תנאי המדיניות החדשים,בעת שהוא מאשר עיסקה חדשה, כתנאי להמשך השימוש בשירותים או במוצרים, או באמצעות הודעות שתשלחנה על ידנו לכתובת הדואר האלקטרוני שלך. באישור תנאי השימוש, הנך מתחייב ומאשר כי כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לנו הינה פעילה, וכי תבדוק באופן תדיר במהלך השימוש בשירותינו או במוצרינו את תיבת הדואר, על מנת לראות האם נשלחה לך הודעה בעניין שינויי המדיניות.          
  4. המידע שאנו אוספים

  המידע שאנו אוספים נחלק לשני סוגים:

  • מידע שאינו פרסונלי/אישי (להלן - המידע האנונימי), שהוא מידע שאינו כולל פרטי זיהוי ספציפיים של המשתמש, וזאת לצורך לימוד, שיפור, תחקור ופיתוח. המידע האנונימי יכול לכלול למשל מידע אודות גילאי המשתמשים, מגדר, מקום מגורים, מצב משפחתי ומידע נוסף, ובלבד שאינו כולל פרטי זיהוי ספציפיים;
  • מידע שאינו אנונימי (להלן – מידע פרסונלי/אישי), שהוא מידע הכרוך באיסוף פרטי הזיהוי הספציפיים של המשתמש (שם, ת.ז., מספר טלפון כתובת דואר אלקטרוני), לצורך מתן תמיכה לשירותים הנצרכים על ידי המשתמש בזמן צריכת השירות.
  1. הן המידע האנונימי והן המידע הפרסונלי, אינם מועברים לצדדים שלישיים באופן בו הם יוכלו לקבל על המשתמש פרטי מידע ספציפיים שהמשתמש לא אישר במפורש להעבירם לצדדים שלישיים, או פרטי מידע אשר אנו מחוייבים להעביר על פי הוראות הדין, למעט מידע המועבר לחברה המשכירה את הרכב.

   

  1. המידע האנונימי כולל, בין היתר, את המידע המפורט להלן:

  פירוט השימוש שנעשה, מועדי השימוש, מיקום גיאוגרפי, סוג רכב,נתונים הקשורים לתקינות הרכב, ולהתנהגות הנהג ,  נתוני גלישה, כמות משתמשים בראוטר ונתוני גלישה שלהם, צריכת דלק, וכן מאפיינים של המשתמשים (כגון גיל, מגדר, ארץ מגורים וכד')

  1. המידע הפרסונלי כולל, בין היתר, את המידע המפורט להלן:

  שם מלא ואמצעי זיהוי ספציפיים של המשתמש, כגון מספר דרכון או מספר זהות, , פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי  כתובת דואר אלקטרוני , טלפון נייד , מספר חוזה של חברת השכרת הרכב, או כל מידע אשר עשוי להיות נחוץ לצורך החיובים הכספיים של המשתמש ברכב, כולל מידע בדבר השימוש ברכב, נסיעה בכבישי אגרה, חניה, צריכת דלק, מרחקי נסיעה ועוד.

  1. אנו מתייחסים לכל מידע, אשר במידה ויגיע לצדדים שלישיים, הם יוכלו לזהות באמצעותו את זהות המשתמש, כמידע פרסונלי.
  2. קבלת אישור לאיסוף המידע

  אישור תנאי השימוש בשירות או במוצר, מהווה תנאי לקבלת השירות או השימוש במוצר, והוא מהווה הסכמה מפורשת של הלקוח והרשאה לאסוף את המידע ולעשות בו שימוש כמפורט לעיל.

  1. אופן איסוף המידע

  המידע האנונימי נאסף על ידינו באמצעים טכנולוגיים, הכוללים שידורים אוטומטיים של המוצר, הנחוצים בין היתר לצורך ביצוע פעולות בקרה, אבחון, איכון ועוד, וכן מידה כללי (כגון גיל, מגדר, מדינת תושבות) אשר נמסרים לנו על ידי המשתמש כמפורט להלן.

  המידע הפרסונלי נאסף על ידינו באמצעות מילוי פרטי המשתמש באחת או יותר מהמערכות המשמשות בקבלת השירות על ידי הלקוחות – כגון בטפסי הזמנת רכבים, בהרשמה לקבלת שירותים ובאישור תנאי השימוש בשירות או במוצר.

  המידע מגיע אלינו בעת עשיית השימוש בשירותים או במוצרים – כגון צריכת תקשורת סלולרית בפועל, שינוי מיקום גיאוגרפי ועוד.

  נבהיר כי נאספים על ידינו גם נתונים לצורך מערכת הסליקה, לצורך גביית תשלומים המגיעים מהלקוחות, אך מידע זה אינו חלק מהמידע הנשמר המנוטר על ידינו, ונתונים אלו (כגון פרטי כרטיס האשראי) נשמרים בחברת הסליקה לצורך ביצוע החיובים הכספיים בלבד, ואינם משמשים אותנו לאחר מכן לצרכים אחרים, ואינם מועברים לצדדים שלישיים, אלא לצורך ביצוע החיובים הכספיים על ידינו.

  1. מה קורה עם המידע

  המידע הנאסף על ידינו עובר תהליכי עיבוד, מתוך מטרה לבחון את אופן צריכת השירותים והשימוש במוצרים על ידי הלקוחות, ניטור איכות השירותים והמוצרים, איתור תקלות ופתרונן, שיפור ופיתוח המוצרים והשירותים, עריכת מחקרים ולימוד.

  חלק מהמידע האנונימי שנאסף על ידינו, כמו גם חלק מתוצאות המחקר שאנו מבצעים עליו, אנו מעבירים לצדדים שלישיים, כל עוד הוא אינו כולל מידע פרסונלי. במידה ואנו מבקשים להעביר מידע פרסונלי לידי צדדים שלישיים, נבקש לקבל אישור מכל לקוח.

  המידע הפרסונלי שנאסף על ידינו נועד לאפשר לנו לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר, ולאפשר לנו לתת מענה לכל נושא הקשור בלקוח הספציפי, ועל מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים.

  נעשה שימוש במידע הקשור במיקום, שימוש בכבישי אגרה, במקומות חניה וכיוצ"ב, לצורך חיוב עלויות נוספות בגין השימוש ברכב, במידת הצורך.

  הבהרה: במידה ונאסף על ידינו מידע, המשוייך למשתמש לפי שם משתמש, שאין בו כדי לגלות את זהותו של הלקוח, אנו יכולים להעביר גם מידע זה לצדדים שלישיים מבלי לקבל את אישור הלקוח. באופן זה ניתן לספק ללקוח שירותים המותאמים לאופן צריכת השירות שלו, למיקומו הגיאוגרפי או למאפיינים נוספים של הלקוח, מבלי לחשוף את זהותו בפני הצדדים השלישיים.

  במקרים מיוחדים אנו עשויים להדרש לגלות גם מידע פרסונלי או להעבירו לצדדים שלישיים. זאת למשל במקרים הבאים:

  אם הוראות הדין מחייבות אותנו למסור המידע; במידה ונידרש על ידי בית משפט, גורמי אכיפה או רשות מוסמכת אחרת למסור את המידע; לצורך שמירה על האינטרסים שלנו, בכל מקרה של שימוש המפר איזו מזכויותינו או העלול לפגוע בנו; במקרה של אבדן ציוד או גניבתו; לצורך הגנה על זכויות צד שלישי במקרה של טענות להפרת זכויות יוצרים, ביצוע עבירות פליליות או עוולות אזרחיות; לצורך קבלת שירות מספקים שלנו לצורך מתן השירות (כגון נותני תמיכה בתכנה או בציוד, נותני שירותי מחשוב או אחסון נתונים ועוד) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים שלה או של הציבור הרחב,במקרה של שינוי בשליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה,על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צד שלישי שהינו ספק שירותים מוסמך, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים מחוץ לישראל (למשל, אחסון באמצעות “שירותי ענן” של אמזון)

  למען הסר כל ספק - מובהר כי מידע פרסונלי שיגיע לידי צדדים שלישיים עקב שימוש של הלקוחות בשירותים שמעמידים צדדים שלישיים – כגון גלישה לאתרי אינטרנט, שימוש בשרתי אחסון נתונים, שירותי ענן, שימוש בשרתי דואר אלקטרוני ועוד – לא ייחשב למידע שהועבר על ידינו לצדדים שלישיים, גם אם יהיו מעורבים בשירות אמצעים שלנו, כגון תוכנות, מוצרים ושירותים אחרים.

   

  1. שינוי או מחיקת המידע לבקשת הלקוח

  את המידע האנונימי לא ניתן למחוק, שכן הוא מוטמע במערכות המידע שלנו ונעשה בו שימוש כמפורט לעיל.

  את המידע הפרסונלי יכול הלקוח לשנות או למחוק, ובלבד שהדבר ייעשה לאחר גמר השימוש במוצרים או בשירותים והחזרת הציוד, בתנאי שלא נותר כל חוב כספי, ובתנאי שלא נוצרה כל עילה להעברת החומר הפרסונלי עד מועד השינוי או המחיקה המבוקשים.

  המחיקה תעשה בדרך של פניה בדואר אלקטרוני לכתובת SUPPORT@WEMAKEIT.CO.IL

  הבהרה: לצורך מתן השירותים, כל המידע במערכות עובר הליך של גיבוי מעת לעת. קובצי הגיבוי אינם ניתנים לשינוי או למחיקה על ידי הלקוח, ועל כן לא ניתן למחוק מהם את המידע הפרסונלי או לשנותו. אנו, בכל מקרה, לא נעשה שימוש במידע הפרסונלי השמור במערכות הגיבוי, ללא קבלת אישור הלקוח או במקרה בו מותר לנו לעשות שימוש כאמור לעיל.

  1. אבטחת המידע

  אנו נוקטים בפעולות המקובלות על מנת למנוע אפשרות גישה של צדדים שלישיים בלתי מורשים למידע הנאסף על ידינו, אך מכח המציאות איננו יכולים להבטיח כי צדדים עויינים לא יצליחו לחדור את מערכות האבטחה.

   

   


   

   

   

 

Map to WEMAKEIT

Map to WEMAKEIT